بارسلونا (شهر شور و نور)

بارسلونا ,اسپانیا در ادامه سفر ما جهت رسیدن به اسپانیا باید شرق فرانسه را می پیمودیم تا جنوب.در مسیر 550 کیلومتری از شهر های آنسی - شامبری- نیم و مون پلیه گذشتیم اما به علت کمبود زمان فرصت دیدارشان را نیافتیم.

من همیشه در آرزوی دیدار شبهای بارسلونا بودم و اجرای ک

ادامه مطلب بارسلونا (شهر شور و نور) ا