شهر های مختلف

مردم می خواهم در این پست برخی از شهرهایی را که فرصت دیدارشان را داشته ام کوتاه معرفی نمایم. شاید بکار کسی بیاید....

شهر کیف (اکراین)

شهری در میانه جنگلهای سبز .یادگاران عهد کمونیستها در ادامه مطلب شهر های مختلف ا