دیدار از شهر های کن و نیس

مشهور

ما با گذر از حاشیه مدیترانه زیبا به شهر مشهور سینمایی ((کن))  وارد شدیم.نخل های زیبای بلوار ساحلی کن در گذر زمان نظاره گر معروف ترین بازیگران سینم

ادامه مطلب دیدار از شهر های کن و نیس ا