موناکو (پینوکیو در سرزمین بازی ها)

موناکو ,پرنس ,ساعت ,بازدید ,خاندان ,بالای با عذر خواهی فراوان بابت تاخیر بسیار ....

ما در جنوب فرانسه اوقات شیرین و دلپذیری را سپری نمودیم.از مهمترین دلایل مزیت این قسمت سفر ما ,فشردگی کمتر و فرصت فراخ تر ما برای بازدید بود.اتومبیل کرایه ایی ما در این قسمت بسیار مفید از کار درآمد.با توجه ب

ادامه مطلب موناکو (پینوکیو در سرزمین بازی ها) ا