ورود به ایتالیا(جنوا - پیزا)

جنوا ,کوچک ,ایتالیا ,بازدید پس از بازدید از موناکو , ما به پایان بازدید 14 روزه  از فرانسه رسیدیم.

تا اینجای سفر ,ما از سوئیس - اسپانیا - فرانسه و آلمان دیدار نمودیم و وارد کشور ایتالیا شدیم.  

ادامه مطلب ورود به ایتالیا(جنوا - پیزا) ا