جزیره موریس

آلبوم ,موریس ,آلبوم عموریس  

برنامه سفر:

زمان: ۱۲.۱۰.۲۰۱۲ الی ۱۹.۱۰.۲۰۱۲

مکانها و شهرها: جزیره موریس و پورت لویس

مدت سفر: ۸ روز

ادامه مطلب جزیره موریس ا