گرجستان

آلبوم ,آلبوم عگرجستان

برنامه سفر:

زمان: ۲۶.۰۲.۲۰۱۳ الی ۰۳.۰۳.۲۰۱۳

مکانها و شهرها: تفلیس - متسختا - سیقناقی

مدت سفر: ۶ روز

اقامتگاها:

ادامه مطلب گرجستان ا