ویتنام

آلبوم ,ویتنام ,عویتنام ,hotel ,خلیج ,آلبوم عویتنام  

برنامه سفر:

زمان: 2013-07-19 الی 2013-07-31

مکانها و شهرها: هوشی مین - هانوی - هوء - نها ترانگ - هوی ان - خلیج مکنگ

مدت سفر: 13

ادامه مطلب ویتنام ا