هنگ کنگ

آلبوم ,park ,عهنگ ,village ,آلبوم عهنگ ,زمان  2014

برنامه سفر:

زمان: 2014-12-24 الی 2014-12-27

زمان: 2014-12-29 الی 2015-01-03

مکانها و شهرها: جزیره هنگ کنگ - کاولون - منطقه جدید

ادامه مطلب هنگ کنگ ا