خاطرات سفر به آسیا(2014)–روز دهم-بخش دوم- پوکت-گشت جزیره (تایلند3)

مراسم ,مجسمه

عصر با ترک پارک جنگلی، مقصد بعدی مجسمه بودای بزرگ بود! مجسمه ای با طول 45 متر بر بلندای تپه ناکرد(Nakkerd) که از راه دور قابل دیدنه!

 

ادامه مطلب خاطرات سفر به آسیا(2014)–روز دهم-بخش دوم- پوکت-گشت جزیره (تایلند3) ا